Przetargi

W załączeniu ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14  wraz z otoczeniem,  odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej oraz konserwacją zieleni.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać osobiście w siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 1 – sekretariat lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty:

należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

Sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej (838,25m2),

Utrzymanie i konserwacja zieleni: obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zawarcia umów z dwoma oferentami. 

Umowa nr 1 obejmująca sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku oraz sprzątanie  i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej.

Umowa nr 2 obejmująca utrzymanie i konserwację zieleni w zakresie obcinania żywopłotów i koszenia trawy.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 10.02.2022 roku do godz. 14.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2022 roku.

Nie jest wymagane wadium.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 10.02.2022 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 27.01.2022 roku.

1. Zamawiający :

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

tel. 12 636 76 00 .

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 Wykonanie projektu  budowlano-instalacyjnego, wykonawczego  wraz z wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami oraz wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (zaprojektuj i wykonaj) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie. W budynku znajdują się 63 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe.

Przed rozpoczęciem projektowania konieczna do wykonania  inwentaryzacja istniejącej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku.

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert na wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji ciepłej wody wraz z wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami.

3. Specyfikację warunków przetargowych  należy odebrać w sekretariacie .

Oferenci inni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za  wykonanie prac projektowych  oraz  wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych  wykonania nowej instalacji ciepłej wody  użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych uwzględniający wszystkie niezbędne   prace dla  prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42   –sekretariat w terminie do 22.11.2021roku  do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającegow zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium – do 19.11.2021 roku .

Wysokość wadium – 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych) .

7. Termin realizacji całości zamówienia do 30.09.2022roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 21.10.2021roku.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (elewacja wschodnia i południowa) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Reymonta 44 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 27.05.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 26.05.2021 roku. Wysokość wadium: 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 29.04.2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42. tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia sufitów (ok. 130m2) galerii budynku mieszkalnego przy ul. J. Lea 158 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac  uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42. tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia sufitów (ok. 130m2) galerii budynku mieszkalnego przy ul. J. Lea 158 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel.12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Remont elewacji południowej i wschodniej  budynku przy ul. Strzelców 14 w Krakowie, polegający na odglonieniu i malowaniu elewacji.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 tel. 12 636 76 00.
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany lokalnej kotłowni gazowej na cele ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę (zaprojektuj i wykonaj). Kotłownia położona jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 lokale mieszkalne) przy ul. Gen. Wieniawy Długoszowskiego 10 w Krakowie.
 3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za wykonanie prac projektowych oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wymiany urządzeń kotłowni i dostosowanie pomieszczenia, uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków ul. Reymonta 42- sekretariat w terminie do 29.04.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zmawiającego w zamkniętych kopertach.
 6. Termin wpłacania wadium – do 28 kwietnia 2021 roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 7. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 08.04.2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

 

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy (tylko parter) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie.

 

 1. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie ze sztuka budowlaną, załączonym przedmiarem robót, z uwzględnieniem (wg oferenta) wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowej realizacji zadania.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 29 czerwca 2020 roku. Wysokość wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 roku.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Kraków, dnia 04.06.2020 roku.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42                       tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przebudowy ciągu pieszego polegająca na budowie chodnika, jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 355 obręb 5 Krowodrza  przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie – zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.

3. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji. Koszt specyfikacji – 50,00 zł + podatek vat (23%)

4. Sposób wyliczenia oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie z projektem, przedmiarem robót i uwzględniający wg. oferenta inne niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 27 maja 2020 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium  do 26 maja 2020roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia:  czerwiec – lipiec 2020roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 04.05.2020roku.