Przetargi

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 tel. 12 636 76 00.
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany lokalnej kotłowni gazowej na cele ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę (zaprojektuj i wykonaj). Kotłownia położona jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 lokale mieszkalne) przy ul. Gen. Wieniawy Długoszowskiego 10 w Krakowie.
 3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za wykonanie prac projektowych oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wymiany urządzeń kotłowni i dostosowanie pomieszczenia, uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków ul. Reymonta 42- sekretariat w terminie do 29.04.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zmawiającego w zamkniętych kopertach.
 6. Termin wpłacania wadium – do 28 kwietnia 2021 roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 7. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 08.04.2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

 

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy (tylko parter) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie.

 

 1. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie ze sztuka budowlaną, załączonym przedmiarem robót, z uwzględnieniem (wg oferenta) wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowej realizacji zadania.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 29 czerwca 2020 roku. Wysokość wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 roku.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Kraków, dnia 04.06.2020 roku.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42                       tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przebudowy ciągu pieszego polegająca na budowie chodnika, jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 355 obręb 5 Krowodrza  przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie – zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.

3. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji. Koszt specyfikacji – 50,00 zł + podatek vat (23%)

4. Sposób wyliczenia oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie z projektem, przedmiarem robót i uwzględniający wg. oferenta inne niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 27 maja 2020 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium  do 26 maja 2020roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia:  czerwiec – lipiec 2020roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 04.05.2020roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki,  30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac :

Projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie wymiany pionów i poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej (wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, m.in. MPEC) dla 188 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 Krakowie. Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto + plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac. Istnieje możliwość zapoznania się (do wglądu) z projektem budynku.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 30.10.2019 roku do godz. 14.00.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 5.11.2019 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 19.09.2019 roku

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na elewacji południowej budynku przy ul. J. Lea 160 w Krakowie:

2.1. etap 1:

– demontaż istniejących blend z blachy trapezowej przy balkonach,

– wymianę istniejącego odwodnienia (rynny i rury spustowe),

2.2. etap 2:

– wykonanie zadaszeń balkonów przekryciami o lekkiej konstrukcji aluminiowej zgodnie z projektem.

 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Oferenci winni spełniać wymagane warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 2. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Kosztorys ofertowy na wykonanie prac. Przedmiar robót wykonać we własnym zakresie.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 21.08.2019 roku  do godz. 12.00.

 1. Termin wpłacania wadium – do 20.08.2019 roku.

Wysokość wadium 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia  22.08.2019 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpłatność za materiały przetargowe – 61,50zł (w tym podatek vat).

Kraków, dnia  11.07.2019 roku.

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 1. Remont (odglonienie) części elewacji zachodniej oraz podłoży podposadzkowych (ok. 55m2) 8 sztuk balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.
 2. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 21.01.2019roku. Oferenci winni spełniać wymagane warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 3. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat, w terminie do 27.02.2019 roku do godz.14.00.

 1. Termin wpłacania wadium – do 26.02.2019 roku.

Wysokość wadium: 2500,00zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – do 30.07.2019 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora nadzoru Bogusławy Szydło.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 28.02.2019 roku.

Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 10.01.2019 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

 

 1. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z art.62 ust.1 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane, okresowej kontroli budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Krakowie przy Armii Krajowej 7, (188 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych) w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

 1. Oferta musi zawierać:
 • Pełną nazwę oferenta (dokumenty dla prowadzonej działalności),
 • Adres lub siedzibę oferenta ,numer telefonu oraz numer NIP,
 • Termin ważności oferty,
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami firmowymi,
 • Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynku,
 • Wartość przedmiotu zamówienia powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
 • Cena powinna być wyrażona w PLN, winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kompleksowego protokołu (protokoły dla każdego lokalu spisane w obecności użytkownika lokalu – podpis, kopia dla Użytkownika lokalu, protokoły dla obwodów części wspólnych budynku, protokoły pomiaru instalacji odgromowej).

 

Wymagania stawiane oferentowi:

Oferent lub wskazana przez Niego osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymagane referencje. Z dokumentacją techniczną budynku można się zapoznać biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w godzinach: poniedziałek-środa w godzinach od 8.30 do 14.00, czwartek od 14.00  do 16.00.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: cenę wykonania w/w przeglądu dla oddzielnie z podaniem ceny za wykonany przegląd w lokalu mieszkalnym, użytkowym oraz cena za wykonanie kontroli instalacji odgromowej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 01.10.2018 roku do godz. 12.00.

 

 1. Termin wpłacania wadium – do 28.09.2018 roku wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni

nr: 13 1020 2906 0000 1502 0013 7935. Wysokość wadium: 1 000,00zł (jeden tysiąc złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2018 roku.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 2 października 2018 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Warunki przetargowe należy odebrać w biurze SMPN ul. Reymonta 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

Remont podłoży podposadzkowych części balkonów (ok. 50m2) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.

 

 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 14.09.2018 roku do godz. 12.00.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 14.09.2018 roku.

Wysokość wadium: 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2018roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora nadzoru P. Bogusławy Szydło.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 17.09.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 30.08.2018 roku.

1. Zamawiający :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków ul. Reymonta 42

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac :

Projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie instalacji ciepłej wody

użytkowej(wraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami ,uzgodnieniami, m.in. MPEC)

dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

3. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto +plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego

uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac.

Istnieje możliwość zapoznania się (do wglądu) z projektem budynku.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 –sekretariat w terminie do 20.08.2018roku

do godz.14.00.

5. Planowany termin realizacji zamówienia – do 30.11.2018roku.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 dnia 21.08.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (elewacja północna) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 44 w Krakowie.

 

 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

 

Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

Przedmiar robót wykonać we własnym zakresie.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 23.05.2018 roku do godz. 10:00.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 21 maja 2018 roku.

Wysokość wadium: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018 roku.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 24.05.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Odpłatność za materiały przetargowe: 30,00zł (w tym podatek vat).

 

 

Kraków, dnia  24.04.2018roku.