Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

 

 1. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z art.62 ust.1 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane, okresowej kontroli budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Krakowie przy Armii Krajowej 7, (188 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych) w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

 1. Oferta musi zawierać:
 • Pełną nazwę oferenta (dokumenty dla prowadzonej działalności),
 • Adres lub siedzibę oferenta ,numer telefonu oraz numer NIP,
 • Termin ważności oferty,
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami firmowymi,
 • Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynku,
 • Wartość przedmiotu zamówienia powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
 • Cena powinna być wyrażona w PLN, winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kompleksowego protokołu (protokoły dla każdego lokalu spisane w obecności użytkownika lokalu – podpis, kopia dla Użytkownika lokalu, protokoły dla obwodów części wspólnych budynku, protokoły pomiaru instalacji odgromowej).

 

Wymagania stawiane oferentowi:

Oferent lub wskazana przez Niego osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymagane referencje. Z dokumentacją techniczną budynku można się zapoznać biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w godzinach: poniedziałek-środa w godzinach od 8.30 do 14.00, czwartek od 14.00  do 16.00.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: cenę wykonania w/w przeglądu dla oddzielnie z podaniem ceny za wykonany przegląd w lokalu mieszkalnym, użytkowym oraz cena za wykonanie kontroli instalacji odgromowej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 01.10.2018 roku do godz. 12.00.

 

 1. Termin wpłacania wadium – do 28.09.2018 roku wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni

nr: 13 1020 2906 0000 1502 0013 7935. Wysokość wadium: 1 000,00zł (jeden tysiąc złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2018 roku.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 2 października 2018 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Warunki przetargowe należy odebrać w biurze SMPN ul. Reymonta 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

Remont podłoży podposadzkowych części balkonów (ok. 50m2) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.

 

 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 14.09.2018 roku do godz. 12.00.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 14.09.2018 roku.

Wysokość wadium: 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2018roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora nadzoru P. Bogusławy Szydło.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 17.09.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 30.08.2018 roku.

1. Zamawiający :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków ul. Reymonta 42

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac :

Projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie instalacji ciepłej wody

użytkowej(wraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami ,uzgodnieniami, m.in. MPEC)

dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

3. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto +plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego

uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac.

Istnieje możliwość zapoznania się (do wglądu) z projektem budynku.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 –sekretariat w terminie do 20.08.2018roku

do godz.14.00.

5. Planowany termin realizacji zamówienia – do 30.11.2018roku.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 dnia 21.08.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (elewacja północna) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 44 w Krakowie.

 

 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

 

Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

Przedmiar robót wykonać we własnym zakresie.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 23.05.2018 roku do godz. 10:00.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 21 maja 2018 roku.

Wysokość wadium: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018 roku.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 24.05.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Odpłatność za materiały przetargowe: 30,00zł (w tym podatek vat).

 

 

Kraków, dnia  24.04.2018roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  z siedzibą  w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem, konserwacją zieleni, odśnieżaniem chodników i dróg wewnętrznych:

ul.Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Strzelców 14, ul. Rozrywka 20, 22, 24.

 1. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1, sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać stawki netto za 1m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej budynków oraz terenów  zielonych,  chodników i dróg wewnętrznych + podatek vat.
 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 02.01.2018 roku do godz.12.00.
 1. Termin realizacji zamówienia – od 01.03.2018 roku.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42,  dnia  3.01.2018 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

    Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia  07.12.2017 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokończenia docieplenia ścian zewnętrznych budynków wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie zgodnie z projektem budowlanym i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę.

Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Koszt specyfikacji: 50,00zł + podatek vat /23%/.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

Planowany termin realizacji prac od 07.05.2018 roku do 30.10.2018 roku.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w Krakowie w terminie  do 29 grudnia 2017 roku do godz. 12.00.

Termin wpłacania wadium – do 28 grudnia 2017 roku.

Wysokość wadium: 50 000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wpłata wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

     Kraków ul. Reymonta 42 tel.12 636 76 00.

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokończenia docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta 42 w Krakowie.
 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu

specyfikacji.

 1. Sposób wyliczenia  ceny oferty:     Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.
 1. Miejsce i termin składania ofert:

    Kraków, ul. Reymonta 42   – sekretariat w terminie do  7 sierpnia 2017 roku  do godz.10.00.

 1. Termin wpłacania wadium: do 03.08.2017 roku.

Wysokość wadium: 4000,00zł, słownie: cztery tysiące złotych.

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – od 10.08.2017 do 30.09.2017 roku.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42,  dnia  07.08.2017 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpłatność za materiały przetargowe – 20,00zł ( w tym vat)

Kraków, dnia  21.07.2017 roku.

 

Przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Leszczynowej 5 w Krakowie – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie okresowej kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie prac:

– instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lea 160;

– instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3;

– instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Gen. Fieldorfa-Nila 3

DO POBRANIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na remont schodów – lastryko lub płytki – DO POBRANIA

Przetarg na modernizację instalacji wentylacji mechanicznej – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej – DO POBRANIA

Budowa placu zabaw – zapytanie ofertowe – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie prac ogólnobudowlanych posadzkarskich – DO POBRANIA