Przetargi

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. SMPN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane, okresowej kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Krakowie w zasobach Spółdzielni wg załączonego wykazu w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 02.06.2023 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 31.05.2023 roku. Wysokość wadium: 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2023 roku.

8. Do niniejszego postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 27.04.2023 roku.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Docieplenie części (elewacja południowa – frontowa) ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 25.04.2023 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 24.04.2023 roku. Wysokość wadium: 4000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2023 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 16.03.2023 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42,  tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14 wraz z otoczeniem, konserwacją zieleni, odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej na działce nr 134/32, na której położony jest budynek.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat – lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

– sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

– sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników, placu przed altaną śmietnikową i drogi wewnętrznej od strony garaży (838,25m2),

– utrzymanie i konserwacja zieleni m.in. obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

5. Wymagane wadium w kwocie 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wpłacone wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni w terminie do 24.01.2023 roku.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 25.01.2023 roku do godz.12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: od  01.03.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia  26.01.2023 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia  22.12.2022 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie robót konserwacji bieżącej i napraw w budynkach mieszkalnych i zespole garaży będących w zasobach Spółdzielni: ul. Armii Krajowej 7, ul. J. Lea 158, ul. J. Lea 160, ul. J. Lea 162, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3, ul. Reymonta 42, ul. Reymonta 44, ul. Skawińska 15, ul. Strzelców 14, ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Rozrywka 20, ul. Rozrywka 22, ul. Rozrywka 24, zespół garaży wolnostojących Lea-Przybyszewskiego.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto, stawkę za 1m2 (41 414,56m2) powierzchni użytkowej lokali w budynkach Spółdzielni obejmujące wymagany zakres czynności opisany w warunkach przetargowych.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 20.01.2023 roku do godz. 12.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2023 roku.

7. Wymagane wadium w kwocie 5000,00zł (pięć tysięcy złotych) wpłacone na konto Spółdzielni w terminie do 19.01.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 23.01.2023 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.12.2022 roku.

Poniżej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 w Krakowie wraz z otoczeniem, odśnieżaniem chodników i powierzchni utwardzonej oraz konserwacją zieleni.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14  wraz z otoczeniem,  odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej oraz konserwacją zieleni.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać osobiście w siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 1 – sekretariat lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty:

należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

Sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej (838,25m2),

Utrzymanie i konserwacja zieleni: obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zawarcia umów z dwoma oferentami. 

Umowa nr 1 obejmująca sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku oraz sprzątanie  i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej.

Umowa nr 2 obejmująca utrzymanie i konserwację zieleni w zakresie obcinania żywopłotów i koszenia trawy.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 10.02.2022 roku do godz. 14.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2022 roku.

Nie jest wymagane wadium.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 10.02.2022 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 27.01.2022 roku.

1. Zamawiający :

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

tel. 12 636 76 00 .

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 Wykonanie projektu  budowlano-instalacyjnego, wykonawczego  wraz z wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami oraz wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (zaprojektuj i wykonaj) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie. W budynku znajdują się 63 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe.

Przed rozpoczęciem projektowania konieczna do wykonania  inwentaryzacja istniejącej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku.

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert na wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji ciepłej wody wraz z wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami.

3. Specyfikację warunków przetargowych  należy odebrać w sekretariacie .

Oferenci inni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za  wykonanie prac projektowych  oraz  wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych  wykonania nowej instalacji ciepłej wody  użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych uwzględniający wszystkie niezbędne   prace dla  prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42   –sekretariat w terminie do 22.11.2021roku  do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającegow zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium – do 19.11.2021 roku .

Wysokość wadium – 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych) .

7. Termin realizacji całości zamówienia do 30.09.2022roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 21.10.2021roku.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (elewacja wschodnia i południowa) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Reymonta 44 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 27.05.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 26.05.2021 roku. Wysokość wadium: 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 29.04.2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42. tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia sufitów (ok. 130m2) galerii budynku mieszkalnego przy ul. J. Lea 158 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac  uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.