Aktualności

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.2024 r. do pobrania poniżej:

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 02.05.2024 r. (czwartek) jest nieczynne biuro Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 oraz administracja przy ul. Rozrywka 24.

Przepraszamy za utrudnienia.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne prawnicze lub pokrewne,
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy, komunikatywność i zdolności organizatorskie,
 3. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 4. Umiejętność zarządzania, kierowania zespołem ludzkim i podejmowania decyzji,
 5. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Niekaralność,
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, znajomość środowiska MS Office,
 9. Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. Inne dokumenty, w tym zaświadczenia lub świadectwa pracy potwierdzające pięcioletni staż pracy,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Nauki w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów aplikacyjnych”.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie lub przesłać na adres e-mail biuro@smpn.pl w terminie do dnia 31.01.2024r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w Krakowie, sekretariat – pokój nr 1 z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni w Krakowie”. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również swobodnego wyboru, bez konieczności informowania kandydatów o przyjętych kryteriach i dokonanym wyborze.

O nas:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie powstała w roku 1982 i zrzesza ponad 700 członków. Zarządza 13 budynkami mieszkalnymi i jednym zespołem garaży oraz zarządza 4 wspólnotami, które są rozproszone (lokalizacja: dzielnica Krowodrza, Śródmieście). Strona internetowa Spółdzielni: www.smpn.pl

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki, działając na podstawie zapisów art. 4 ust. 7 i 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie paragrafu 111 ust. 2 i 21 Statutu Spółdzielni informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej SMPN nr 2/10/2023 z dnia 26.10.2023 roku od 01.02.2024 r. ulegnie zmianie stawka opłat na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią:

– dla członków Spółdzielni z 1,51zł/m2/m-c na 1,65zł/m2/m-c,

– dla osób niebędących członkami Spółdzielni z 1,58zł/m2/m-c na 1,72zł/m2/m-c.

Uzasadnienie: Powodem zmiany stawki jest inflacja, podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę i podatków oraz wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Spółdzielni takich jak: koszty zakupu materiałów biurowych, koszty bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczno-telefoniczne, koszty obsługi mienia, koszty utrzymania biura, w tym koszty ubezpieczenia, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, konserwacja.

Zmienione naliczenia, wymiar opłat eksploatacyjnych za lokal otrzymają Państwo w miesiącu poprzedzającym zmianę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że od 31.07.2023 r. do 16.08.2023 r. nie będzie dyżurów w administracjach przy ul. Rozrywka 24 i przy ul. Armii Krajowej 7.

Wszelkie zgłoszenia prosimy przekazywać bezpośrednio do biura Spółdzielni przy ul. Reymonta 42.

Korespondencję do Spółdzielni można przekazać za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie obok wejścia do administracji.

Wszelkie awarie można zgłaszać bezpośrednio do firmy TERMOSERWIS pod numerem tel. 502 040 929.

Równocześnie informujemy, że w dniu 14.08.2023 roku (poniedziałek) biuro Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 będzie nieczynne.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00, email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany/wykonania nowej wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej zasilającej 188 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikacje – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1 – sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) przelewem na konto Spółdzielni do dnia 30.08.2023 roku. 

6. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 31.08.2023 roku do godz. 12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 31.08.2023 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 13.07.2023 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu technicznego wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany/wykonania nowej wewnętrznej instalacji wody ciepłej zasilającej 65 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikacje – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1- sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Oferent przystępujący do przetargu – jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na konto Spółdzielni do dnia 30.08.2023 roku. 

6. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 31.08.2023 roku do godz. 12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 31.08.2023 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 13.07.2023 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 / 636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu technicznego wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami regulacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 65 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikacje – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1 – sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na konto Spółdzielni do dnia 30.08.2023 roku. 

6. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 31.08.2023 roku do godz. 12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 31.08.2023 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 13.07.2023 roku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 20.06.2023 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 19.06.2023 roku. Wysokość wadium: 12000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2023 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 25.05.2023 roku.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 09.06.2023 r. (piątek) biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.