Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00, e-mail: biuro@smpn.pl

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30.09.2022 roku do godz. 12:00.

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023 roku.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 03.10.2022 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 05.09.2022 roku.

Zawiadomienie w sprawie poddania pod głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w  roku 2022 przeprowadzonego w formie pisemnej.

W związku z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych i powrotem do wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych terminów zwołania Walnego Zgromadzenia – raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a równocześnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej czterech uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.), wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Przedstawione pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia  dotyczą:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2021.
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021. 
  4. Sposobu rozliczenia wyniku finansowego wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2021.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie przesłanych do Państwa uchwał z wpisaniem imienia i nazwiska, numeru członkowskiego, daty oraz czytelnym podpisem w nieprzekraczalnym terminie – tak, aby dotarły one do biura Spółdzielni do 28 września 2022 roku – poprzez  wrzucenie wypełnionych kart do skrzynek korespondencyjnych w budynku lub przy administracji (Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, Gen. Fieldorfa-Nila 3, Skawińska 15, Armii Krajowej 7, Rozrywka 20, 22, 24, Strzelców 14, Reymonta 42-44). Można również wysłać uchwały za pośrednictwem poczty lub wysłać drogą elektroniczną (dot. osób, które złożyły właściwe oświadczenia) na adres: biuro@smpn.pl.

Karty do głosowania uchwał będą dostarczone do Państwa odbiorczych skrzynek pocztowych w dniach 02.09. – 05.09.2022 roku. Osoby, które złożyły oświadczenia o przesyłaniu korespondencji tylko drogą poczty elektronicznej otrzymają karty do głosowania na wskazany adres mailowy. Osoby, które podały adres do korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej otrzymają karty do głosowania listem poleconym.

Zgodnie z zapisami art. 25, 42, 45 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, po wejściu w życie tych zapisów, to jest od dnia 07.09.2022 roku, termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z udziałem bezpośrednim Członków Spółdzielni nastąpi w 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Poniżej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 w Krakowie wraz z otoczeniem, odśnieżaniem chodników i powierzchni utwardzonej oraz konserwacją zieleni.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 17.06.2022 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że od 09.05.2022 r. zostaje zakończony sezon grzewczy 2021/2022.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 02.05.2022 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14  wraz z otoczeniem,  odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej oraz konserwacją zieleni.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać osobiście w siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 1 – sekretariat lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty:

należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

Sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej (838,25m2),

Utrzymanie i konserwacja zieleni: obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zawarcia umów z dwoma oferentami. 

Umowa nr 1 obejmująca sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku oraz sprzątanie  i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej.

Umowa nr 2 obejmująca utrzymanie i konserwację zieleni w zakresie obcinania żywopłotów i koszenia trawy.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 10.02.2022 roku do godz. 14.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2022 roku.

Nie jest wymagane wadium.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 10.02.2022 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 27.01.2022 roku.

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022 w tym trudnym dla wszystkich czasie życzy:

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy SMPN.

Udekorowana żywa choinka Poczta Kwiatowa, Boże Narodzenie, prezent na święta dla rodziny

SMPN informuje Mieszkańców , że w okresie od 24.12.2021r. do 2612.2021r. dyżur w zakresie obsługi instalacji wod- kan- gaz- c.o., instalacji elektrycznej będzie pełnić Termo- Serwis. Awarie można zgłaszać przez całą dobę. tel. 502 040 929.

Ponadto informujemy, że w dniach: 24.12.2021r. (piątek) i 7.01.2022r.(piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki pragnie poinformować o wynikach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 r. w formie korespondencyjnej / zdalnej. W wyniku zliczenia głosów oddanych przez Członków Spółdzielni podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała Nr WZ-1/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 3, a głosów ważnych oddano 143, a w tym:

–       głosów „za” oddano 132,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 10, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-2/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 5, a głosów ważnych oddano 141, a w tym:

–       głosów „za” oddano 132,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 8, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-3/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za rok 2020.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 4, a głosów ważnych oddano 142, a w tym:

–       głosów „za” oddano 134,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 7, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-4/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Oddano 147 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 6, a głosów ważnych oddano 141, a w tym:

–       głosów „za” oddano 129,

–       głosów „przeciw” oddano 2,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 10, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-5/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie Protokołu Polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za lata 2018-2020.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 8, a głosów ważnych oddano 138, a w tym:

–       głosów „za” oddano 128,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 9, a zatem Uchwała ta została podjęta.