Aktualności

WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

W oparciu o rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółdzielni.

Wszelkie usterki lub sprawy wymagające interwencji prosimy zgłaszać pod numery telefonów:  12 636 76 00,  12 638 61 47, 519 690 087 lub adres email: biuro@smpn.pl, gzm@smpn.pl, fk@smpn.pl.

W celu uzyskania informacji chronionych przez RODO konieczne jest podanie kodu lokalu, który znajduje się na wymiarze opłat eksploatacyjnych.

Pozostałe numery oraz inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.smpn.pl.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki informuje, że od dnia 15.01.2020 roku możliwy będzie wynajem garażu nr 11 o pow.18,50m2 w budynku przy ul. Na Polach 35.

Miesięczny czynsz najmu garażu: 200,00zł + podatek vat + koszty energii elektrycznej wg zużycia.

Osoby zainteresowane najmem garażu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 12 636 76 00 lub osobisty z biurem SMPN przy ul. Reymonta 42 w Krakowie lub też na adres mailowy: biuro@smpn.pl.

W dniu 24.12.2019 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

 • Telefony alarmowe:

Policja: 997
Straż miejska: 986
Pogotowie: 999
Straż pożarna: 998
Pogotowie gazowe: 992

 • Awarie:

Awarie można zgłaszać przez całą dobę pod nr tel.: 502-040-929

OLLIFT – dźwigi w budynkach przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 i przy ul. Armii Krajowej 7:
601-420-112
lub (12) 294-32-33

OGŁOSZENIE

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego na I piętrze

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7.

 

Zarząd SM Pracowników Nauki informuje o możliwości wynajmu pomieszczenia – lokalu użytkowego o powierzchni 19,30m2 położonego na I piętrze w budynku przy ul. Armii Krajowej 7.

Minimalny miesięczny czynsz najmu lokalu 200,00zł + podatek vat + media. Pierwszeństwo wynajmu będą miały osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 7.

Osoby zainteresowane zapraszamy do oglądania pomieszczenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji lokalu pod nr telefonu 12 636 76 00.

Pisemne oferty z podaniem proponowanego miesięcznego czynszu najmu i określeniem rodzaju prowadzonej działalności w lokalu lub celu najmu lokalu należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 (pokój nr 1 sekretariat) w terminie do 12 listopada 2019 roku.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 2,5t na działce nr 335 obr. 5, Krowodrza, przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie (wraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami). Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 30.10.2019 roku do godz. 14.00.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 05.11.2019 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 19.09.2019 roku

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na elewacji południowej budynku przy ul. J. Lea 160 w Krakowie:

2.1. etap 1:

– demontaż istniejących blend z blachy trapezowej przy balkonach,

– wymianę istniejącego odwodnienia (rynny i rury spustowe),

2.2. etap 2:

– wykonanie zadaszeń balkonów przekryciami o lekkiej konstrukcji aluminiowej zgodnie z projektem.

 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Oferenci winni spełniać wymagane warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 2. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Kosztorys ofertowy na wykonanie prac. Przedmiar robót wykonać we własnym zakresie.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 21.08.2019 roku  do godz. 12.00.

 1. Termin wpłacania wadium – do 20.08.2019 roku.

Wysokość wadium 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia  22.08.2019 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpłatność za materiały przetargowe – 61,50zł (w tym podatek vat).

Kraków, dnia  11.07.2019 roku.

Zawiadomienie o czasie, miejscu i uzupełnionym porządku obrad Walnego Zgromadzenia do pobrania TUTAJ.

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia do pobrania TUTAJ.

Zapraszamy do części strony przeznaczonej wyłącznie dla członków Spółdzielni.

Aby zobaczyć informacje zawarte w tym dziale należy się zalogować poprzez panel “Dla członków Spółdzielni” umieszczony po lewej stronie, przy użyciu danych (użytkownik i hasło) otrzymanych ze Spółdzielni na podstawie złożonego wniosku. Druk wniosku można pobrać TUTAJ. Po jego wypełnieniu, prosimy przekazać wniosek do Spółdzielni.

W panelu “Dokumenty” dostępny jest “Regulamin dostępu do informacji na stronie internetowej Spółdzielni zastrzeżonych dla członków Spółdzielni”.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY:

inspektor techniczny

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW NAUKI W KRAKOWIE ogłasza nabór na stanowisko inspektora technicznego.

WYMAGANIA:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku, zdolność do pracy na wysokości,
 2. wykształcenie co najmniej średnie techniczne (budowlane), mile widziane uprawnienia budowlane, znajomość zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomości w spółdzielczości i wspólnotach mieszkaniowych,
 3. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW: wg załącznika

 WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:

umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu od 01.04.2019roku.

 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podanie o pracę lub CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ,zdobyte kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 Dokumenty aplikacyjne:

podanie o pracę lub CV należy opatrzyć klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki lub przesłać na adres: SM Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni lub telefonicznie:    12 636 76 00, 12 636 55 11.

Kraków 21.02.2019 roku

 

Załącznik:

ZAKRES CZYNNOŚCI Inspektora technicznego w SMPN.

Zadania: 

 1. Odpowiada za całokształt spraw związanych ze swoim stanowiskiem pracy.
 2. Realizuje politykę SMPN w zakresie spraw ujętych w pkt. 1.
 3. Na bieżąco zapoznaje się z przepisami dot. zagadnień objętych zakresem czynności, a w szczególności z Prawem Budowlanym i wynikającymi z niego przepisami wykonawczymi, ze Statutem Spółdzielni i obowiązującymi w Spółdzielni Regulaminami.
 4. Odpowiada za wprowadzanie na swoim stanowisku uchwał, postanowień i innych decyzji Zarządu.

Zakres czynności:

 1. Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników powstających podczas użytkowania obiektu oraz przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego zgodnie z aktualnymi zapisami art. 62, 63 ustawy Prawo Budowlane.
 2. Wykonywanie co najmniej dwa razy do roku przeglądu technicznego budynków pod względem działania szkodliwych wpływów atmosferycznych i niszczących czynników powstających podczas użytkowania obiektów.
 3. Opisane w punkcie 1 i 2 przeglądy winny być zgodnie z wymaganiami art. 62 Prawa Budowlanego.
 4. Sporządzanie protokołów z w/w przeglądów.
 5. Prowadzenie na bieżąco książek obiektów budowlanych dla każdego obiektu, budynku (wg art. 64 Prawa Budowlanego) oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach Prawa Budowlanego i przepisach wykonawczych.
 6. Usunięcie w czasie lub bezpośrednio po kontroli lub przeglądzie – poprzez służby konserwacyjne Spółdzielni – wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 7. Prowadzenie kontroli zabezpieczenia p/poż budynków oraz niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych usterek i braków w wyposażeniu i urządzeń.
 8. Przygotowywanie informacji o potrzebach remontowych i koniecznych pracach konserwacyjnych w poszczególnych nieruchomościach – dotyczy zakresu rzeczowego i wyceny wartości prac.
 9. Analiza kosztów remontów i konserwacji oraz wybór najbardziej efektywnych form ich prowadzenia.
 10. Sprawowanie nadzoru technicznego na wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi.
 11. Dokonywanie odbioru drobnych robót remontowych, konserwacyjnych.
 12. Wykonywanie przeglądów budynków lub ich elementów w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad i usterek.
 13. Przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń interwencji od mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków.
 14. Zapewnienie należytego stanu technicznego budynków, pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie wszystkich obiektów. Szczególnemu nadzorowi podlegają węzły cieplne, kotłownie gazowe,  hydrofornie.
 1. Organizowanie wykonania niezbędnych robót w mieszkaniach zwolnionych do dyspozycji Spółdzielni celem przygotowania ich do zasiedlenia.
 2. Przygotowywanie danych do planów rzeczowo-finansowych oraz do sprawozdań i informacji o realizacji planów rzeczowo-finansowych w zakresie GZM.
 3. Składanie wniosków na posiedzenia Zarządu w sprawach objętych zakresem czynności.
 4. Załatwianie całości korespondencji dot. bieżącej obsługi członków Spółdzielni w zakresie objętych zakresem czynności.
 5. Koordynacja prac budowlano-instalacyjnych.
 6. Opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących swojego stanowiska dla potrzeb Zarządu, Rady Nadzorczej i GUS.
 7. Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 8. Nadzór nad powierzonym mieniem Spółdzielni.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez Zarząd Spółdzielni.

Odpowiedzialność:

 1. Zakres odpowiedzialności wynika bezpośrednio z zakresu czynności.
 2. Odpowiada materialnie za wykonane decyzje, które naraziłyby Spółdzielnię na straty.