Miesięczne archiwum: marzec 2024

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 44 zgodnie z uzgodnionymi w MPEC projektami wykonawczymi.

3. Formularz zawierający warunki przetargu za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 11.03.2024 roku.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 03.04.2024 roku (środa) do godz.12.00.

6. Termin wpłacania wadium: do 02.04.2024 roku (wtorek).

Wysokość wadium: 10 000,00zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

7. Planowany termin realizacji zamówienia: 01.06.2024 roku do 31.07.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 04.04.2024 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 07.03.2024 roku