Lista oficjalnych dokumentów SMPN. Wszystkie zamieszczone dokumenty zostały przygotowane w formacie PDF . Do ich przeglądanie niezbędny jest darmowy program np. Adobe Acrobat Reader lub inny alternatywny.

Regulaminy:

 • Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów zużycia wody zimnej i podgrzania centralnej ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach SMPN (aktualny do rozliczeń kosztów powstałych od 01.01.2023 r.) POBIERZ
 • Regulamin określający zasady udostępniania członkom Spółdzielni Statutu Spółdzielni i Regulaminów, zaznajamiania się z Regulaminami Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. POBIERZ
 • Regulamin sposobu zlecania robót budowlano-remontowych, zlecania dostaw i usług obcym Wykonawcom. POBIERZ
 • Regulamin porządku domowego. POBIERZ
 • Regulamin szczegółowych zasad ustalania planu zarządzania nieruchomościami, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach S.M.P.N. POBIERZ
 • Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. POBIERZ
 • Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu. POBIERZ
 • Regulamin postępowania w zakresie zaległych opłat za używanie lokali w S. M. Pracowników Nauki. POBIERZ
 • Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i Użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz  zasad rozliczeń Spółdzielni z Użytkownikami zwalniającymi lokale w zasobach S. M. Pracowników Nauki. POBIERZ
 • Regulamin Rady Osiedla S. M. Pracowników Nauki. POBIERZ
 • Regulamin naliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych. POBIERZ
 • Regulamin dotyczący zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania (…). POBIERZ
 • Regulamin dostępu do informacji na stronie internetowej Spółdzielni zastrzeżonych dla członków Spółdzielni. POBIERZ

        – Deklaracja liczby osób zamieszkujących w lokalu    POBIERZ

Statut S. M. Pracowników Nauki w Krakowie uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2019 r.

POBIERZ