Ogłoszenia

Zarząd SM Pracowników Nauki informuje, że w nieruchomości przy ul. Na Polach 25, 27, 29, 31, 35

posiada do sprzedaży garaże:

– garaż nr 7 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.25,60m2,

– garaż nr 2 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow. 27,20m2,

– garaż nr 3 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.27,30m2,

– garaż nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.25,70m2,

oraz do sprzedaży lub wynajęcia pomieszczenia gospodarcze:

– pom. gosp. nr 1* w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.15,00m2,

– pom. gosp. nr 2 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.13,50m2,

– pom. gosp. nr 5 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.12,30m2,

– pom. gosp. nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.10,50m2,

– pom. gosp. nr 1 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.14,70m2,

– pom. gosp. nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 29 o pow.12,20m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42,

telefonicznie: 12 636 76 00, mailowo: biuro@smpn.pl.

Zapraszamy.

Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego trwa od 26 września do 5 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu. Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

 

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy (tylko parter) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie.

 

 1. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie ze sztuka budowlaną, załączonym przedmiarem robót, z uwzględnieniem (wg oferenta) wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowej realizacji zadania.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 29 czerwca 2020 roku. Wysokość wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 roku.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Kraków, dnia 04.06.2020 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki informuje Mieszkańców, że wywóz śmieci wielkogabarytowych  przez MPO odbywa się w  czwarty czwartek każdego  miesiąca.

WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

W oparciu o rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółdzielni.

Wszelkie usterki lub sprawy wymagające interwencji prosimy zgłaszać pod numery telefonów:  12 636 76 00,  12 638 61 47, 519 690 087 lub adres email: biuro@smpn.pl, gzm@smpn.pl, fk@smpn.pl.

W celu uzyskania informacji chronionych przez RODO konieczne jest podanie kodu lokalu, który znajduje się na wymiarze opłat eksploatacyjnych.

Pozostałe numery oraz inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.smpn.pl.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki informuje, że od dnia 15.01.2020 roku możliwy będzie wynajem garażu nr 11 o pow.18,50m2 w budynku przy ul. Na Polach 35.

Miesięczny czynsz najmu garażu: 200,00zł + podatek vat + koszty energii elektrycznej wg zużycia.

Osoby zainteresowane najmem garażu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 12 636 76 00 lub osobisty z biurem SMPN przy ul. Reymonta 42 w Krakowie lub też na adres mailowy: biuro@smpn.pl.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY:

inspektor techniczny

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW NAUKI W KRAKOWIE ogłasza nabór na stanowisko inspektora technicznego.

WYMAGANIA:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku, zdolność do pracy na wysokości,
 2. wykształcenie co najmniej średnie techniczne (budowlane), mile widziane uprawnienia budowlane, znajomość zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomości w spółdzielczości i wspólnotach mieszkaniowych,
 3. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW: wg załącznika

 WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:

umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu od 01.04.2019roku.

 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podanie o pracę lub CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ,zdobyte kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 Dokumenty aplikacyjne:

podanie o pracę lub CV należy opatrzyć klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki lub przesłać na adres: SM Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni lub telefonicznie:    12 636 76 00, 12 636 55 11.

Kraków 21.02.2019 roku

 

Załącznik:

ZAKRES CZYNNOŚCI Inspektora technicznego w SMPN.

Zadania: 

 1. Odpowiada za całokształt spraw związanych ze swoim stanowiskiem pracy.
 2. Realizuje politykę SMPN w zakresie spraw ujętych w pkt. 1.
 3. Na bieżąco zapoznaje się z przepisami dot. zagadnień objętych zakresem czynności, a w szczególności z Prawem Budowlanym i wynikającymi z niego przepisami wykonawczymi, ze Statutem Spółdzielni i obowiązującymi w Spółdzielni Regulaminami.
 4. Odpowiada za wprowadzanie na swoim stanowisku uchwał, postanowień i innych decyzji Zarządu.

Zakres czynności:

 1. Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników powstających podczas użytkowania obiektu oraz przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego zgodnie z aktualnymi zapisami art. 62, 63 ustawy Prawo Budowlane.
 2. Wykonywanie co najmniej dwa razy do roku przeglądu technicznego budynków pod względem działania szkodliwych wpływów atmosferycznych i niszczących czynników powstających podczas użytkowania obiektów.
 3. Opisane w punkcie 1 i 2 przeglądy winny być zgodnie z wymaganiami art. 62 Prawa Budowlanego.
 4. Sporządzanie protokołów z w/w przeglądów.
 5. Prowadzenie na bieżąco książek obiektów budowlanych dla każdego obiektu, budynku (wg art. 64 Prawa Budowlanego) oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach Prawa Budowlanego i przepisach wykonawczych.
 6. Usunięcie w czasie lub bezpośrednio po kontroli lub przeglądzie – poprzez służby konserwacyjne Spółdzielni – wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 7. Prowadzenie kontroli zabezpieczenia p/poż budynków oraz niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych usterek i braków w wyposażeniu i urządzeń.
 8. Przygotowywanie informacji o potrzebach remontowych i koniecznych pracach konserwacyjnych w poszczególnych nieruchomościach – dotyczy zakresu rzeczowego i wyceny wartości prac.
 9. Analiza kosztów remontów i konserwacji oraz wybór najbardziej efektywnych form ich prowadzenia.
 10. Sprawowanie nadzoru technicznego na wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi.
 11. Dokonywanie odbioru drobnych robót remontowych, konserwacyjnych.
 12. Wykonywanie przeglądów budynków lub ich elementów w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad i usterek.
 13. Przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń interwencji od mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków.
 14. Zapewnienie należytego stanu technicznego budynków, pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie wszystkich obiektów. Szczególnemu nadzorowi podlegają węzły cieplne, kotłownie gazowe,  hydrofornie.
 1. Organizowanie wykonania niezbędnych robót w mieszkaniach zwolnionych do dyspozycji Spółdzielni celem przygotowania ich do zasiedlenia.
 2. Przygotowywanie danych do planów rzeczowo-finansowych oraz do sprawozdań i informacji o realizacji planów rzeczowo-finansowych w zakresie GZM.
 3. Składanie wniosków na posiedzenia Zarządu w sprawach objętych zakresem czynności.
 4. Załatwianie całości korespondencji dot. bieżącej obsługi członków Spółdzielni w zakresie objętych zakresem czynności.
 5. Koordynacja prac budowlano-instalacyjnych.
 6. Opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących swojego stanowiska dla potrzeb Zarządu, Rady Nadzorczej i GUS.
 7. Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 8. Nadzór nad powierzonym mieniem Spółdzielni.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez Zarząd Spółdzielni.

Odpowiedzialność:

 1. Zakres odpowiedzialności wynika bezpośrednio z zakresu czynności.
 2. Odpowiada materialnie za wykonane decyzje, które naraziłyby Spółdzielnię na straty.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko osoby sprzątającej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie (proszę kliknąć w link): POBIERZ.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki informuje Mieszkańców, że wywóz śmieci wielkogabarytowych odbywa się w czwarty czwartek każdego miesiąca tj.

25 styczeń  2018r,

22 luty 2018 r,

22 marzec 2018r,

26 kwiecień 2018 r,

24 maj 2018 r,

28 czerwiec 2018 r,

26 lipiec 2018 r,

23 sierpień 2018 r,

27 wrzesień 2018 r,

25 październik 2018 r,

22 listopad 2018 r,

27 grudzień 2018r.

Prosimy o wynoszenie śmieci dzień przed wywozem, oraz składowanie ich przy altanach śmietnikowych, lub w dotychczas wyznaczonych miejscach.