PC

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający :  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

    30-073 Kraków ,ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac wymiany instalacji wody zimnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Armii Krajowej 7 zgodnie z projektem wykonawczym pn. Przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie opracowanym przez mgr inż. Damiana Niziołek – marzec 2024.

 3. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 08.07.2024 roku.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

 5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków

ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30.07.2024 roku (wtorek) do godz.12.00.

 6. Termin wpłacania wadium –do 29.07.2024roku (poniedziałek).

Wysokość wadium: 20 000,00zł –dwadzieścia tysięcy złotych

Wpłata wadium –wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 7. Planowany termin realizacji zamówienia:

01.09.2024 roku do 30.06.2025 roku.

 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 31.07.2024 roku.W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia    05.07.2024roku

Od 1 lipca 2024 r. pojawi się bon energetyczny, który będzie formą wsparcia finansowego, wprowadzoną w ramach ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Rządowy projekt ustawy jest na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Celem ustawodawcy jest złagodzenie skutków podwyżek cen dla odbiorców, którzy z różnych przyczyn mogą mieć trudności w pokrywaniu rachunków za prąd. W ramach bonu energetycznego przewidziano wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób i gospodarstw domowych, które nie przekraczają określonego dochodu. Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4)dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób-600zł.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4)dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Nabór wniosków o przyznanie bonu energetycznego rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. Prośbę o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać do odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac:

Remont kominów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Lea 160 w Krakowie (docieplenie, obróbki blacharskie czapek kominowych).

3. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub na pisemny (email) wniosek otrzymać pocztą elektroniczną.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w  formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 21.06.2024 roku (piątek) do godz. 12.00.

6. Termin wpłacania wadium: do 20.06.2024 roku (czwartek).

Wysokość wadium: 5 000,00zł (pięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

7. Planowany termin realizacji zamówienia: 01.07.2024 roku do 15.09.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 24.06.2024 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 31.05.2024 r. (piątek) jest nieczynne biuro Spółdzielni przy ul. Reymonta 42.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.2024 r. do pobrania poniżej:

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 02.05.2024 r. (czwartek) jest nieczynne biuro Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 oraz administracja przy ul. Rozrywka 24.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 44 zgodnie z uzgodnionymi w MPEC projektami wykonawczymi.

3. Formularz zawierający warunki przetargu za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 11.03.2024 roku.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 03.04.2024 roku (środa) do godz.12.00.

6. Termin wpłacania wadium: do 02.04.2024 roku (wtorek).

Wysokość wadium: 10 000,00zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

7. Planowany termin realizacji zamówienia: 01.06.2024 roku do 31.07.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 04.04.2024 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 07.03.2024 roku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne prawnicze lub pokrewne,
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy, komunikatywność i zdolności organizatorskie,
 3. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 4. Umiejętność zarządzania, kierowania zespołem ludzkim i podejmowania decyzji,
 5. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Niekaralność,
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, znajomość środowiska MS Office,
 9. Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. Inne dokumenty, w tym zaświadczenia lub świadectwa pracy potwierdzające pięcioletni staż pracy,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Nauki w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów aplikacyjnych”.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie lub przesłać na adres e-mail biuro@smpn.pl w terminie do dnia 31.01.2024r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w Krakowie, sekretariat – pokój nr 1 z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni w Krakowie”. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również swobodnego wyboru, bez konieczności informowania kandydatów o przyjętych kryteriach i dokonanym wyborze.

O nas:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie powstała w roku 1982 i zrzesza ponad 700 członków. Zarządza 13 budynkami mieszkalnymi i jednym zespołem garaży oraz zarządza 4 wspólnotami, które są rozproszone (lokalizacja: dzielnica Krowodrza, Śródmieście). Strona internetowa Spółdzielni: www.smpn.pl

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki, działając na podstawie zapisów art. 4 ust. 7 i 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie paragrafu 111 ust. 2 i 21 Statutu Spółdzielni informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej SMPN nr 2/10/2023 z dnia 26.10.2023 roku od 01.02.2024 r. ulegnie zmianie stawka opłat na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią:

– dla członków Spółdzielni z 1,51zł/m2/m-c na 1,65zł/m2/m-c,

– dla osób niebędących członkami Spółdzielni z 1,58zł/m2/m-c na 1,72zł/m2/m-c.

Uzasadnienie: Powodem zmiany stawki jest inflacja, podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę i podatków oraz wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Spółdzielni takich jak: koszty zakupu materiałów biurowych, koszty bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczno-telefoniczne, koszty obsługi mienia, koszty utrzymania biura, w tym koszty ubezpieczenia, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, konserwacja.

Zmienione naliczenia, wymiar opłat eksploatacyjnych za lokal otrzymają Państwo w miesiącu poprzedzającym zmianę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że od 31.07.2023 r. do 16.08.2023 r. nie będzie dyżurów w administracjach przy ul. Rozrywka 24 i przy ul. Armii Krajowej 7.

Wszelkie zgłoszenia prosimy przekazywać bezpośrednio do biura Spółdzielni przy ul. Reymonta 42.

Korespondencję do Spółdzielni można przekazać za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie obok wejścia do administracji.

Wszelkie awarie można zgłaszać bezpośrednio do firmy TERMOSERWIS pod numerem tel. 502 040 929.

Równocześnie informujemy, że w dniu 14.08.2023 roku (poniedziałek) biuro Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 będzie nieczynne.