PC

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42,  tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14 wraz z otoczeniem, konserwacją zieleni, odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej na działce nr 134/32, na której położony jest budynek.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat – lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

– sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

– sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników, placu przed altaną śmietnikową i drogi wewnętrznej od strony garaży (838,25m2),

– utrzymanie i konserwacja zieleni m.in. obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

5. Wymagane wadium w kwocie 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wpłacone wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni w terminie do 24.01.2023 roku.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 25.01.2023 roku do godz.12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: od  01.03.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia  26.01.2023 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia  22.12.2022 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie robót konserwacji bieżącej i napraw w budynkach mieszkalnych i zespole garaży będących w zasobach Spółdzielni: ul. Armii Krajowej 7, ul. J. Lea 158, ul. J. Lea 160, ul. J. Lea 162, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3, ul. Reymonta 42, ul. Reymonta 44, ul. Skawińska 15, ul. Strzelców 14, ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Rozrywka 20, ul. Rozrywka 22, ul. Rozrywka 24, zespół garaży wolnostojących Lea-Przybyszewskiego.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto, stawkę za 1m2 (41 414,56m2) powierzchni użytkowej lokali w budynkach Spółdzielni obejmujące wymagany zakres czynności opisany w warunkach przetargowych.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 20.01.2023 roku do godz. 12.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2023 roku.

7. Wymagane wadium w kwocie 5000,00zł (pięć tysięcy złotych) wpłacone na konto Spółdzielni w terminie do 19.01.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 23.01.2023 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.12.2022 roku.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00, e-mail: biuro@smpn.pl

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30.09.2022 roku do godz. 12:00.

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023 roku.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 03.10.2022 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 05.09.2022 roku.

Zarząd SM Pracowników Nauki informuje, że w nieruchomości przy ul. Na Polach 25, 27, 29, 31, 35

posiada do sprzedaży garaże:

– garaż nr 7 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.25,60m2,

– garaż nr 2 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow. 27,20m2,

– garaż nr 3 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.27,30m2,

– garaż nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.25,70m2,

oraz do sprzedaży lub wynajęcia pomieszczenia gospodarcze:

– pom. gosp. nr 1* w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.15,00m2,

– pom. gosp. nr 2 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.13,50m2,

– pom. gosp. nr 5 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.12,30m2,

– pom. gosp. nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.10,50m2,

– pom. gosp. nr 1 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.14,70m2,

– pom. gosp. nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 29 o pow.12,20m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42,

telefonicznie: 12 636 76 00, mailowo: biuro@smpn.pl.

Zapraszamy.

Zawiadomienie w sprawie poddania pod głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w  roku 2022 przeprowadzonego w formie pisemnej.

W związku z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych i powrotem do wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych terminów zwołania Walnego Zgromadzenia – raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a równocześnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej czterech uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.), wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Przedstawione pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia  dotyczą:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2021.
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021. 
  4. Sposobu rozliczenia wyniku finansowego wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2021.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie przesłanych do Państwa uchwał z wpisaniem imienia i nazwiska, numeru członkowskiego, daty oraz czytelnym podpisem w nieprzekraczalnym terminie – tak, aby dotarły one do biura Spółdzielni do 28 września 2022 roku – poprzez  wrzucenie wypełnionych kart do skrzynek korespondencyjnych w budynku lub przy administracji (Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, Gen. Fieldorfa-Nila 3, Skawińska 15, Armii Krajowej 7, Rozrywka 20, 22, 24, Strzelców 14, Reymonta 42-44). Można również wysłać uchwały za pośrednictwem poczty lub wysłać drogą elektroniczną (dot. osób, które złożyły właściwe oświadczenia) na adres: biuro@smpn.pl.

Karty do głosowania uchwał będą dostarczone do Państwa odbiorczych skrzynek pocztowych w dniach 02.09. – 05.09.2022 roku. Osoby, które złożyły oświadczenia o przesyłaniu korespondencji tylko drogą poczty elektronicznej otrzymają karty do głosowania na wskazany adres mailowy. Osoby, które podały adres do korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej otrzymają karty do głosowania listem poleconym.

Zgodnie z zapisami art. 25, 42, 45 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, po wejściu w życie tych zapisów, to jest od dnia 07.09.2022 roku, termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z udziałem bezpośrednim Członków Spółdzielni nastąpi w 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Poniżej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 w Krakowie wraz z otoczeniem, odśnieżaniem chodników i powierzchni utwardzonej oraz konserwacją zieleni.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że w dniu 17.06.2022 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

Zarząd S.M. Pracowników Nauki informuje, że od 09.05.2022 r. zostaje zakończony sezon grzewczy 2021/2022.