PC

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 tel. 12 636 76 00.
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany lokalnej kotłowni gazowej na cele ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę (zaprojektuj i wykonaj). Kotłownia położona jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 lokale mieszkalne) przy ul. Gen. Wieniawy Długoszowskiego 10 w Krakowie.
 3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za wykonanie prac projektowych oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wymiany urządzeń kotłowni i dostosowanie pomieszczenia, uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków ul. Reymonta 42- sekretariat w terminie do 29.04.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zmawiającego w zamkniętych kopertach.
 6. Termin wpłacania wadium – do 28 kwietnia 2021 roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 7. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 08.04.2021 roku.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy SMPN w tym trudnym dla wszystkich czasie, życzą Wszystkim Mieszkańcom dużo zdrowia, spokoju wiary, i nadziei na lepsze jutro.

Ponadto informujemy, że w dniu 2.04.2021r (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. W okresie świątecznym dyżur w zakresie obsługi instalacji wod-kan-gaz-c.o. oraz instalacji elektrycznej będzie pełnić Firma “Termo-Serwis”. Awarie można zgłaszać przez całą dobę te. 502 040 929.

telefony alarmowe:

POGOTOWIE GAZOWE 992

POLICJA 112

STRAŻ MIEJSKA 986

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

POGOTOWIE WODNO- KANALIZACYJNE 994

POGOTOWIE DŹWIGOWE 601 420 112

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki pragnie poinformować o wynikach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego  na dzień 30 września 2020 r. W wyniku zliczenia głosów oddanych przez Członków Spółdzielni w ramach Walnego Zgromadzenia odbytego w formie korespondencyjnej / zdalnej powzięte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr WZ-1/2020 z dnia z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W głosowaniu oddano 204 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 6, a głosów ważnych oddano 198, a w tym:

–              głosów „za” oddano 184,

–              głosów „przeciw” oddano 1,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 13, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała nr WZ-2/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2019.

W głosowaniu oddano 202 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 7, a głosów ważnych oddano 195, a w tym:

–              głosów „za” oddano 182,

–              głosów „przeciw” oddano 1,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 12, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-3/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za rok 2019.

W głosowaniu oddano 204 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 9, a głosów ważnych oddano 195, a w tym:

–              głosów „za” oddano 185,

–              głosów „przeciw” oddano 1,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 9, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-4/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

W głosowaniu oddano 203 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 10, a głosów ważnych oddano 193, a w tym:

–              głosów „za” oddano 176,

–              głosów „przeciw” oddano 3,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 14, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Liczenie głosów zostało zaprotokołowane notarialnie.

Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego trwa od 26 września do 5 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu. Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w roku 2020 w formie korespondencyjnej.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii przez Premiera Rządu polskiego oraz niemożnością odbycia Walnego Zgromadzenia Członków z udziałem bezpośrednim zaplanowanego na 20 czerwca 2020 r. Zarząd Spółdzielni w oparciu o zapis Art.15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.

Przedstawione pod głosowanie uchwały dotyczą:

 1. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 2. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2019.
 3. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
 4. Podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2019.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie przesłanych do Państwa uchwał z wpisaniem numeru członkowskiego oraz czytelnym podpisem w nieprzekraczalnym terminie tak aby dotarły one do 30 września 2020 roku do biura Spółdzielni poprzez wrzucenie wypełnionych kart do skrzynek korespondencyjnych (Wieniawy-Długoszowskiego 10, Fieldorfa-Nila 3, Rozrywka 20, 22, 24; Strzelców 14). Można również wysłać uchwały listem lub drogą elektroniczną na adres: biuro @smpn.pl .

Materiały – uchwały do głosowania będą dostarczone do Państwa odbiorczych skrzynek pocztowych do dnia 8.09.2020 roku.

Osoby, które złożyły oświadczenia o przesyłaniu korespondencji tylko drogą poczty elektronicznej otrzymają materiały na wskazany adres mailowy.

O terminie Walnego Zgromadzenia Członków z udziałem bezpośrednim poinformujemy Państwa oddzielnymi zawiadomieniami w terminie 6 tygodni po zakończeniu stanu pandemii zgodnie z Art.90 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2020 roku (Dz.U z 2020 poz.568).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że na mocy artykułu 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568) wprowadzone zostały nowe terminy zebrań dla spółdzielni mieszkaniowych.

Przywołany artykuł mówi, że w sytuacji, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej przypada na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, to data Walnego Zgromadzenia ulega przesunięciu o 6 tygodni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.

 

Równocześnie informujemy, że na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku (Dz.U. z 23.06.2020 roku) o dopłatach (…) oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzony został przepis art. 90a wskazujący, że kadencja  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia, które winno się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.

 

UWAGA!

 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej część pasma obecnie wykorzystywanego przez telewizję naziemną zostanie przeznaczone na rozwój telefonii komórkowej w standardzie 5G.

Powoduje to konieczność zwolnienia pasma 700MHz oraz reorganizację multipleksów telewizji naziemnej. Proces ten jest nazywany „refarmingiem” częstotliwości.

 

W nocy z 2 na 3 czerwca 2020 roku nastąpi przełączenie częstotliwości nadawania MUX- 3 z kanału 50 na 22, czyli programów

TVP 1 HD |  TVP 2 HD |  TVP 3 |  TVP INFO HD |  TVP Historia |  TVP Sport |  TVP Rozrywka

 

Od 3 czerwca będziemy sukcesywnie przestrajać wzmacniacze na wszystkich budynkach osiedla – proces potrwa kilka dni.

 

Od wieczora 3 czerwca można będzie próbować przestrajać TV w Państwa domach (automatycznie lub lepiej ręcznie dodając kanał 22 – 482 Mhz i wybierając opcje szukaj).

 

Jeżeli po poprawnym dostrojeniu kanału 22 TV znajdzie programy, ale nie będzie obrazu, może być problem z TV lub dekoderem (z informacji uzyskanej od nadawcy EMITEL może tak być, jeżeli sprzęt jest starszy niż rok).

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – niedogodności są spowodowane decyzją ogólnoeuropejską.

 

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

 

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy (tylko parter) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie.

 

 1. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie ze sztuka budowlaną, załączonym przedmiarem robót, z uwzględnieniem (wg oferenta) wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowej realizacji zadania.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 29 czerwca 2020 roku. Wysokość wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 roku.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Kraków, dnia 04.06.2020 roku.

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 12.06.2020 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki informuje Mieszkańców, że wywóz śmieci wielkogabarytowych  przez MPO odbywa się w  czwarty czwartek każdego  miesiąca.