PC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki pragnie poinformować o wynikach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego  na dzień 30 września 2020 r. W wyniku zliczenia głosów oddanych przez Członków Spółdzielni w ramach Walnego Zgromadzenia odbytego w formie korespondencyjnej / zdalnej powzięte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr WZ-1/2020 z dnia z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W głosowaniu oddano 204 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 6, a głosów ważnych oddano 198, a w tym:

–              głosów „za” oddano 184,

–              głosów „przeciw” oddano 1,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 13, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała nr WZ-2/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2019.

W głosowaniu oddano 202 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 7, a głosów ważnych oddano 195, a w tym:

–              głosów „za” oddano 182,

–              głosów „przeciw” oddano 1,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 12, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-3/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za rok 2019.

W głosowaniu oddano 204 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 9, a głosów ważnych oddano 195, a w tym:

–              głosów „za” oddano 185,

–              głosów „przeciw” oddano 1,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 9, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-4/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

W głosowaniu oddano 203 głosy, z czego głosów nieważnych oddano 10, a głosów ważnych oddano 193, a w tym:

–              głosów „za” oddano 176,

–              głosów „przeciw” oddano 3,

–              głosów „wstrzymujących się” oddano 14, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Liczenie głosów zostało zaprotokołowane notarialnie.

Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego trwa od 26 września do 5 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu. Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w roku 2020 w formie korespondencyjnej.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii przez Premiera Rządu polskiego oraz niemożnością odbycia Walnego Zgromadzenia Członków z udziałem bezpośrednim zaplanowanego na 20 czerwca 2020 r. Zarząd Spółdzielni w oparciu o zapis Art.15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.

Przedstawione pod głosowanie uchwały dotyczą:

 1. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 2. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2019.
 3. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
 4. Podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2019.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie przesłanych do Państwa uchwał z wpisaniem numeru członkowskiego oraz czytelnym podpisem w nieprzekraczalnym terminie tak aby dotarły one do 30 września 2020 roku do biura Spółdzielni poprzez wrzucenie wypełnionych kart do skrzynek korespondencyjnych (Wieniawy-Długoszowskiego 10, Fieldorfa-Nila 3, Rozrywka 20, 22, 24; Strzelców 14). Można również wysłać uchwały listem lub drogą elektroniczną na adres: biuro @smpn.pl .

Materiały – uchwały do głosowania będą dostarczone do Państwa odbiorczych skrzynek pocztowych do dnia 8.09.2020 roku.

Osoby, które złożyły oświadczenia o przesyłaniu korespondencji tylko drogą poczty elektronicznej otrzymają materiały na wskazany adres mailowy.

O terminie Walnego Zgromadzenia Członków z udziałem bezpośrednim poinformujemy Państwa oddzielnymi zawiadomieniami w terminie 6 tygodni po zakończeniu stanu pandemii zgodnie z Art.90 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2020 roku (Dz.U z 2020 poz.568).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że na mocy artykułu 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568) wprowadzone zostały nowe terminy zebrań dla spółdzielni mieszkaniowych.

Przywołany artykuł mówi, że w sytuacji, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej przypada na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, to data Walnego Zgromadzenia ulega przesunięciu o 6 tygodni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.

 

Równocześnie informujemy, że na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku (Dz.U. z 23.06.2020 roku) o dopłatach (…) oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzony został przepis art. 90a wskazujący, że kadencja  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia, które winno się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.

 

UWAGA!

 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej część pasma obecnie wykorzystywanego przez telewizję naziemną zostanie przeznaczone na rozwój telefonii komórkowej w standardzie 5G.

Powoduje to konieczność zwolnienia pasma 700MHz oraz reorganizację multipleksów telewizji naziemnej. Proces ten jest nazywany „refarmingiem” częstotliwości.

 

W nocy z 2 na 3 czerwca 2020 roku nastąpi przełączenie częstotliwości nadawania MUX- 3 z kanału 50 na 22, czyli programów

TVP 1 HD |  TVP 2 HD |  TVP 3 |  TVP INFO HD |  TVP Historia |  TVP Sport |  TVP Rozrywka

 

Od 3 czerwca będziemy sukcesywnie przestrajać wzmacniacze na wszystkich budynkach osiedla – proces potrwa kilka dni.

 

Od wieczora 3 czerwca można będzie próbować przestrajać TV w Państwa domach (automatycznie lub lepiej ręcznie dodając kanał 22 – 482 Mhz i wybierając opcje szukaj).

 

Jeżeli po poprawnym dostrojeniu kanału 22 TV znajdzie programy, ale nie będzie obrazu, może być problem z TV lub dekoderem (z informacji uzyskanej od nadawcy EMITEL może tak być, jeżeli sprzęt jest starszy niż rok).

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – niedogodności są spowodowane decyzją ogólnoeuropejską.

 

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

 

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy (tylko parter) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie.

 

 1. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie ze sztuka budowlaną, załączonym przedmiarem robót, z uwzględnieniem (wg oferenta) wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowej realizacji zadania.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

 

 1. Termin wpłacania wadium: do 29 czerwca 2020 roku. Wysokość wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 roku.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Kraków, dnia 04.06.2020 roku.

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 12.06.2020 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki informuje Mieszkańców, że wywóz śmieci wielkogabarytowych  przez MPO odbywa się w  czwarty czwartek każdego  miesiąca.

Zarząd SM Pracowników Nauki zawiadamia, że obowiązujący od 01.06.2020 roku nowy wymiar opłat eksploatacyjnych za lokale zostanie komisyjne wrzucony do odbiorczych skrzynek pocztowych lokali (za wyjątkiem lokali, dla których wskazano adres korespondencyjny lub adres email).

Zmiana wymiaru opłat za lokale wynika ze zmiany taryfy PGW Wody Polskie za dostawę wody zimnej i odprowadzenie ścieków.

W czasie trwania epidemii dla wspólnego bezpieczeństwa korespondencja do lokali  za wyjątkiem lokali, które wskazały adres do korespondencji lub adres email będzie wrzucana do odbiorczych skrzynek lokali.

Zachęcamy do korespondencji drogą elektroniczną.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42                       tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przebudowy ciągu pieszego polegająca na budowie chodnika, jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 355 obręb 5 Krowodrza  przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie – zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.

3. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji. Koszt specyfikacji – 50,00 zł + podatek vat (23%)

4. Sposób wyliczenia oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie z projektem, przedmiarem robót i uwzględniający wg. oferenta inne niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 27 maja 2020 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium  do 26 maja 2020roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia:  czerwiec – lipiec 2020roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 04.05.2020roku.