#c.w.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 44 zgodnie z uzgodnionymi w MPEC projektami wykonawczymi.

3. Formularz zawierający warunki przetargu za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 11.03.2024 roku.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 03.04.2024 roku (środa) do godz.12.00.

6. Termin wpłacania wadium: do 02.04.2024 roku (wtorek).

Wysokość wadium: 10 000,00zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

7. Planowany termin realizacji zamówienia: 01.06.2024 roku do 31.07.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 04.04.2024 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 07.03.2024 roku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu technicznego wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany/wykonania nowej wewnętrznej instalacji wody ciepłej zasilającej 65 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikacje – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1- sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Oferent przystępujący do przetargu – jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na konto Spółdzielni do dnia 30.08.2023 roku. 

6. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 31.08.2023 roku do godz. 12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 31.08.2023 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 13.07.2023 roku.