#przetarg

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 44 zgodnie z uzgodnionymi w MPEC projektami wykonawczymi.

3. Formularz zawierający warunki przetargu za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 11.03.2024 roku.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 03.04.2024 roku (środa) do godz.12.00.

6. Termin wpłacania wadium: do 02.04.2024 roku (wtorek).

Wysokość wadium: 10 000,00zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

7. Planowany termin realizacji zamówienia: 01.06.2024 roku do 31.07.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 04.04.2024 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 07.03.2024 roku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 20.06.2023 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 19.06.2023 roku. Wysokość wadium: 12000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2023 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 25.05.2023 roku.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Docieplenie części (elewacja południowa – frontowa) ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 25.04.2023 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 24.04.2023 roku. Wysokość wadium: 4000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2023 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 16.03.2023 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie robót konserwacji bieżącej i napraw w budynkach mieszkalnych i zespole garaży będących w zasobach Spółdzielni: ul. Armii Krajowej 7, ul. J. Lea 158, ul. J. Lea 160, ul. J. Lea 162, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3, ul. Reymonta 42, ul. Reymonta 44, ul. Skawińska 15, ul. Strzelców 14, ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Rozrywka 20, ul. Rozrywka 22, ul. Rozrywka 24, zespół garaży wolnostojących Lea-Przybyszewskiego.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto, stawkę za 1m2 (41 414,56m2) powierzchni użytkowej lokali w budynkach Spółdzielni obejmujące wymagany zakres czynności opisany w warunkach przetargowych.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 20.01.2023 roku do godz. 12.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2023 roku.

7. Wymagane wadium w kwocie 5000,00zł (pięć tysięcy złotych) wpłacone na konto Spółdzielni w terminie do 19.01.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 23.01.2023 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.12.2022 roku.

Poniżej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 w Krakowie wraz z otoczeniem, odśnieżaniem chodników i powierzchni utwardzonej oraz konserwacją zieleni.