1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. SMPN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantów ppoż wraz hydrofornią w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1, sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: wg szczegółowego kosztorysu ofertowego.

5. Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 8 500,00zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) przelewem na konto Spółdzielni do dnia 09.06.2023 roku. 

6. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 12.06.2023 roku do godz. 12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 13.06.2023 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 11.05.2023 roku.