1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą  w Krakowie przy ul. Reymonta 42,  tel . 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. SMPN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany/wykonania nowej wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej zasilającej 188 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1, sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5.Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości  4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) przelewem na konto Spółdzielni do dnia 09.06.2023 roku. 

6. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 12.06.2023 roku do godz. 12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 13.06.2023 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 11.05.2023 roku.