1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42,  tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14 wraz z otoczeniem, konserwacją zieleni, odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej na działce nr 134/32, na której położony jest budynek.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat – lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

– sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

– sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników, placu przed altaną śmietnikową i drogi wewnętrznej od strony garaży (838,25m2),

– utrzymanie i konserwacja zieleni m.in. obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

5. Wymagane wadium w kwocie 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wpłacone wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni w terminie do 24.01.2023 roku.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 25.01.2023 roku do godz.12.00.

7. Termin realizacji zamówienia: od  01.03.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia  26.01.2023 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia  22.12.2022 roku.