1. Zamawiający :

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

tel. 12 636 76 00 .

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 Wykonanie projektu  budowlano-instalacyjnego, wykonawczego  wraz z wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami oraz wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (zaprojektuj i wykonaj) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie. W budynku znajdują się 63 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe.

Przed rozpoczęciem projektowania konieczna do wykonania  inwentaryzacja istniejącej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku.

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert na wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji ciepłej wody wraz z wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami.

3. Specyfikację warunków przetargowych  należy odebrać w sekretariacie .

Oferenci inni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za  wykonanie prac projektowych  oraz  wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych  wykonania nowej instalacji ciepłej wody  użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych uwzględniający wszystkie niezbędne   prace dla  prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42   –sekretariat w terminie do 22.11.2021roku  do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającegow zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium – do 19.11.2021 roku .

Wysokość wadium – 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych) .

7. Termin realizacji całości zamówienia do 30.09.2022roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 21.10.2021roku.