1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42                       tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przebudowy ciągu pieszego polegająca na budowie chodnika, jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 355 obręb 5 Krowodrza  przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie – zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.

3. Specyfikację warunków przetargowych za odpłatnością należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji. Koszt specyfikacji – 50,00 zł + podatek vat (23%)

4. Sposób wyliczenia oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac zgodnie z projektem, przedmiarem robót i uwzględniający wg. oferenta inne niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 27 maja 2020 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium  do 26 maja 2020roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia:  czerwiec – lipiec 2020roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 04.05.2020roku.