Zawiadomienie w sprawie poddania pod głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w  roku 2022 przeprowadzonego w formie pisemnej.

W związku z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych i powrotem do wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych terminów zwołania Walnego Zgromadzenia – raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a równocześnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej czterech uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.), wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Przedstawione pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia  dotyczą:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2021.
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021. 
  4. Sposobu rozliczenia wyniku finansowego wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2021.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie przesłanych do Państwa uchwał z wpisaniem imienia i nazwiska, numeru członkowskiego, daty oraz czytelnym podpisem w nieprzekraczalnym terminie – tak, aby dotarły one do biura Spółdzielni do 28 września 2022 roku – poprzez  wrzucenie wypełnionych kart do skrzynek korespondencyjnych w budynku lub przy administracji (Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, Gen. Fieldorfa-Nila 3, Skawińska 15, Armii Krajowej 7, Rozrywka 20, 22, 24, Strzelców 14, Reymonta 42-44). Można również wysłać uchwały za pośrednictwem poczty lub wysłać drogą elektroniczną (dot. osób, które złożyły właściwe oświadczenia) na adres: biuro@smpn.pl.

Karty do głosowania uchwał będą dostarczone do Państwa odbiorczych skrzynek pocztowych w dniach 02.09. – 05.09.2022 roku. Osoby, które złożyły oświadczenia o przesyłaniu korespondencji tylko drogą poczty elektronicznej otrzymają karty do głosowania na wskazany adres mailowy. Osoby, które podały adres do korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej otrzymają karty do głosowania listem poleconym.

Zgodnie z zapisami art. 25, 42, 45 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, po wejściu w życie tych zapisów, to jest od dnia 07.09.2022 roku, termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z udziałem bezpośrednim Członków Spółdzielni nastąpi w 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.