Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

 

 1. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, zgodnie z art.62 ust.1 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane, okresowej kontroli budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Krakowie przy Armii Krajowej 7, (188 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych) w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

 1. Oferta musi zawierać:
 • Pełną nazwę oferenta (dokumenty dla prowadzonej działalności),
 • Adres lub siedzibę oferenta ,numer telefonu oraz numer NIP,
 • Termin ważności oferty,
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami firmowymi,
 • Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynku,
 • Wartość przedmiotu zamówienia powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
 • Cena powinna być wyrażona w PLN, winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kompleksowego protokołu (protokoły dla każdego lokalu spisane w obecności użytkownika lokalu – podpis, kopia dla Użytkownika lokalu, protokoły dla obwodów części wspólnych budynku, protokoły pomiaru instalacji odgromowej).

 

Wymagania stawiane oferentowi:

Oferent lub wskazana przez Niego osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymagane referencje. Z dokumentacją techniczną budynku można się zapoznać biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w godzinach: poniedziałek-środa w godzinach od 8.30 do 14.00, czwartek od 14.00  do 16.00.

 

 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: cenę wykonania w/w przeglądu dla oddzielnie z podaniem ceny za wykonany przegląd w lokalu mieszkalnym, użytkowym oraz cena za wykonanie kontroli instalacji odgromowej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 01.10.2018 roku do godz. 12.00.

 

 1. Termin wpłacania wadium – do 28.09.2018 roku wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni

nr: 13 1020 2906 0000 1502 0013 7935. Wysokość wadium: 1 000,00zł (jeden tysiąc złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2018 roku.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 2 października 2018 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

 1. Warunki przetargowe należy odebrać w biurze SMPN ul. Reymonta 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.