Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

Remont podłoży podposadzkowych części balkonów (ok. 50m2) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.

 

  1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

  1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 14.09.2018 roku do godz. 12.00.

 

  1. Termin wpłacania wadium: do 14.09.2018 roku.

Wysokość wadium: 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

  1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2018roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora nadzoru P. Bogusławy Szydło.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 17.09.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 30.08.2018 roku.