1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

  1. Remont (odglonienie) części elewacji zachodniej oraz podłoży podposadzkowych (ok. 55m2) 8 sztuk balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelców 14 w Krakowie.
  2. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 21.01.2019roku. Oferenci winni spełniać wymagane warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
  3. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat, w terminie do 27.02.2019 roku do godz.14.00.

  1. Termin wpłacania wadium – do 26.02.2019 roku.

Wysokość wadium: 2500,00zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

  1. Planowany termin realizacji zamówienia – do 30.07.2019 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora nadzoru Bogusławy Szydło.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 28.02.2019 roku.

Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 10.01.2019 roku.