Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków, KRS0000085010;

 

2) Przetwarzanie przekazanych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji praw członka spółdzielni lub osoby, której mieszkaniem zarządza Spółdzielnia, a także w celu wykonania obowiązku prawnego, jaki ciąży na Spółdzielni, w szczególności na podstawie przepisów prawa ogólnie obowiązującego, w tym Ustawy z dnia 16.09.1983r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali. Przetwarzanie takie może odbywać się w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu prawnego Spółdzielni, jakim jest dochodzenie roszczeń, a także wewnętrzne cele ewidencyjno-archiwalne. Zakres przetwarzanych danych obejmuje co najmniej: imię, nazwisko, adres, nazwę firmy, NIP lub PESEL, informacje o nieruchomości, o wysokości naliczeń, o wysokości zadłużenia.

 

3) Przetwarzanie danych w przypadku wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny i mailowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu, adres mailowy.

 

4) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom dostarczającym usługi zewnętrzne dla Spółdzielni, takim jak zewnętrzne firmy IT, wykonawcy usług i remontów, firmy kominiarskie, dostawcy usług telekomunikacyjnych itp. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak, niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń w zakresie informacji o zadłużeniu, jak również przez okres, w którym Spółdzielnia zobowiązana jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

 

7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.