1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na elewacji południowej budynku przy ul. J. Lea 160 w Krakowie:

2.1. etap 1:

– demontaż istniejących blend z blachy trapezowej przy balkonach,

– wymianę istniejącego odwodnienia (rynny i rury spustowe),

2.2. etap 2:

– wykonanie zadaszeń balkonów przekryciami o lekkiej konstrukcji aluminiowej zgodnie z projektem.

  1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Oferenci winni spełniać wymagane warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
  2. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Kosztorys ofertowy na wykonanie prac. Przedmiar robót wykonać we własnym zakresie.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 21.08.2019 roku  do godz. 12.00.

  1. Termin wpłacania wadium – do 20.08.2019 roku.

Wysokość wadium 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

  1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.
  2. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia  22.08.2019 roku.

W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpłatność za materiały przetargowe – 61,50zł (w tym podatek vat).

Kraków, dnia  11.07.2019 roku.