Użytkownicy Wieczyści gruntów położonych pod budynkami mieszkalnymi zostaną uwłaszczeni.

Do 31 marca 2017r. użytkownicy wieczyści mają obowiązek zapłaty opłaty rocznej za cały 2017r. Wpłacający tą opłatę powinni zapoznać się z projektem ustawy, która przekształci z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami postawionymi na cele mieszkaniowe we własność. Przedstawiamy założenia tego projektu, który dotyczy nie tylko właścicieli mieszkań, ale także lokali użytkowych położonych w budynkach mieszkalnych. Z projektem powinni zapoznać się także deweloperzy stawiający budynki na gruntach objętych obecnie użytkowaniem wieczystym.

Uwłaszczenie nie dotyczy gruntów zabudowanych budynkami innymi niż mieszkaniowe.

Projekt przewiduje uwłaszczenie gruntów przez właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych. Uwłaszczenie ma dotyczyć gruntów zabudowanych budynkiem lub budynkami, w których w dniu 1 stycznia 2017r. co najmniej połowę liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych stanowią lokale mieszkalne, przy czym co najmniej jeden z tych lokali jest przedmiotem odrębnej własności. Oznacza to, że nowe regulacje obejmą tzw. Bloki, apartamentowce lub inne budynki zabudowane na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, w których mniej niż połowę lokali stanowią lokale użytkowe.

Opłaty przekształceniowe.

Uwłaszczenie ma nastąpić przez wykup gruntu. Wykup nastąpi w formie płaconych raz w roku (do 31 marca) opłat przekształceniowych. Wysokość  tych opłat ma odpowiadać wysokości ostatniej opłaty rocznej płaconej przez użytkownika wieczystego (z możliwością waloryzacji tej opłaty co trzy lata). Przy czym wykup ma trwać dla:

– właściciela lokalu mieszkalnego – 20 lat,

– posiadacza lokalu komercyjnego (inny niż lokale mieszkalne lub garaże) w budynkach mieszkalnych – 33 lata.

Ponieważ okres użytkowania, w którym zobowiązani sa oni ponosić opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za grunt, jest znacznie dłuższy, można uznać to rozwiązanie za korzystne. Urzędnicy szacują, że w przypadkach określonych w ustawie nabycie prawa udziału we własności gruntu następuje za ok 20% jego wartości rynkowej. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania bonifikaty w wysokości opłaty rocznej, np. jeżeli szybciej będziemy spłacać własność gruntu. Przykładowo, jednorazowa spłata gruntu należącego do Skarbu Państwa ma pozwolić na uzyskanie 50% bonifikaty. Właściciele gruntów będą także dysponować szerszymi prawami niż jego użytkownicy wieczyści, nie muszą się bowiem liczyć z treścią umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Zaświadczenie o przekształceniu.

W ciągu pół roku od momentu wejścia w życie ustawy właściciele lokali mają otrzymać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie gruntu we współwłasność. Zaświadczenia będą wydawać odpowiednie samorządy lub starostowie powiatowi (ci ostatni w przypadku gdy dany teren należał do państwa). Zaświadczenie będzie zawierało też wysokość tzw. Opłaty przekształceniowej. Zaświadczenie można uzyskać na wniosek, ale wtedy zapłacimy za jego wydanie 50zł opłaty skarbowej.

Wejście w życie nowych przepisów.

Prace nad rządowym projektem ustawy o przekształceniu współużytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasności gruntów trwają obecnie w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Pierwotnie ustawa miała obowiązywać już od 1 stycznia 2017r. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podaje jako prawdopodobny termin wejścia w życie tej ustawy 1 lipca 2017r. O ostatecznym terminie wejścia w życie ustawy i jej kształcie będziemy informować na łamach „Monitora księgowego”.

Źródło: Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasności gruntów – numer z wykazu prac legislacyjnych UD75

Sławomir Biliński – prawnik, redaktor „Monitora księgowego”, ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego.