Zarząd SM Pracowników Nauki, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane, informuje, że zostały opracowane świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków w zasobach Spółdzielni.

Osoby zainteresowane wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojego lokalu, które jest wymagane przy zbyciu i wynajmie lokalu, winny wykonać go we własnym zakresie. Świadectwo to może zostać wykonane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Osoby zainteresowane pozyskaniem świadectwa energetycznego dla budynku powinny złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej do biura Spółdzielni.