Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w roku 2020 w formie korespondencyjnej.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii przez Premiera Rządu polskiego oraz niemożnością odbycia Walnego Zgromadzenia Członków z udziałem bezpośrednim zaplanowanego na 20 czerwca 2020 r. Zarząd Spółdzielni w oparciu o zapis Art.15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.

Przedstawione pod głosowanie uchwały dotyczą:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2019.
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
  4. Podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2019.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie przesłanych do Państwa uchwał z wpisaniem numeru członkowskiego oraz czytelnym podpisem w nieprzekraczalnym terminie tak aby dotarły one do 30 września 2020 roku do biura Spółdzielni poprzez wrzucenie wypełnionych kart do skrzynek korespondencyjnych (Wieniawy-Długoszowskiego 10, Fieldorfa-Nila 3, Rozrywka 20, 22, 24; Strzelców 14). Można również wysłać uchwały listem lub drogą elektroniczną na adres: biuro @smpn.pl .

Materiały – uchwały do głosowania będą dostarczone do Państwa odbiorczych skrzynek pocztowych do dnia 8.09.2020 roku.

Osoby, które złożyły oświadczenia o przesyłaniu korespondencji tylko drogą poczty elektronicznej otrzymają materiały na wskazany adres mailowy.

O terminie Walnego Zgromadzenia Członków z udziałem bezpośrednim poinformujemy Państwa oddzielnymi zawiadomieniami w terminie 6 tygodni po zakończeniu stanu pandemii zgodnie z Art.90 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2020 roku (Dz.U z 2020 poz.568).