#obróbki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac:

Remont kominów na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Lea 160 w Krakowie (docieplenie, obróbki blacharskie czapek kominowych).

3. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub na pisemny (email) wniosek otrzymać pocztą elektroniczną.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w  formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 21.06.2024 roku (piątek) do godz. 12.00.

6. Termin wpłacania wadium: do 20.06.2024 roku (czwartek).

Wysokość wadium: 5 000,00zł (pięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium wyłącznie na konto bankowe SMPN.

7. Planowany termin realizacji zamówienia: 01.07.2024 roku do 15.09.2024 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 24.06.2024 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.