Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokończenia docieplenia ścian zewnętrznych budynków wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie zgodnie z projektem budowlanym i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę.

Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Koszt specyfikacji: 50,00zł + podatek vat /23%/.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

Planowany termin realizacji prac od 07.05.2018 roku do 30.10.2018 roku.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w Krakowie w terminie  do 29 grudnia 2017 roku do godz. 12.00.

Termin wpłacania wadium – do 28 grudnia 2017 roku.

Wysokość wadium: 50 000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wpłata wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.