OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY:

inspektor techniczny

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW NAUKI W KRAKOWIE ogłasza nabór na stanowisko inspektora technicznego.

WYMAGANIA:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku, zdolność do pracy na wysokości,
 2. wykształcenie co najmniej średnie techniczne (budowlane), mile widziane uprawnienia budowlane, znajomość zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomości w spółdzielczości i wspólnotach mieszkaniowych,
 3. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW: wg załącznika

 WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:

umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu od 01.04.2019roku.

 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podanie o pracę lub CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ,zdobyte kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 Dokumenty aplikacyjne:

podanie o pracę lub CV należy opatrzyć klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki lub przesłać na adres: SM Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni lub telefonicznie:    12 636 76 00, 12 636 55 11.

Kraków 21.02.2019 roku

 

Załącznik:

ZAKRES CZYNNOŚCI Inspektora technicznego w SMPN.

Zadania: 

 1. Odpowiada za całokształt spraw związanych ze swoim stanowiskiem pracy.
 2. Realizuje politykę SMPN w zakresie spraw ujętych w pkt. 1.
 3. Na bieżąco zapoznaje się z przepisami dot. zagadnień objętych zakresem czynności, a w szczególności z Prawem Budowlanym i wynikającymi z niego przepisami wykonawczymi, ze Statutem Spółdzielni i obowiązującymi w Spółdzielni Regulaminami.
 4. Odpowiada za wprowadzanie na swoim stanowisku uchwał, postanowień i innych decyzji Zarządu.

Zakres czynności:

 1. Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników powstających podczas użytkowania obiektu oraz przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego zgodnie z aktualnymi zapisami art. 62, 63 ustawy Prawo Budowlane.
 2. Wykonywanie co najmniej dwa razy do roku przeglądu technicznego budynków pod względem działania szkodliwych wpływów atmosferycznych i niszczących czynników powstających podczas użytkowania obiektów.
 3. Opisane w punkcie 1 i 2 przeglądy winny być zgodnie z wymaganiami art. 62 Prawa Budowlanego.
 4. Sporządzanie protokołów z w/w przeglądów.
 5. Prowadzenie na bieżąco książek obiektów budowlanych dla każdego obiektu, budynku (wg art. 64 Prawa Budowlanego) oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach Prawa Budowlanego i przepisach wykonawczych.
 6. Usunięcie w czasie lub bezpośrednio po kontroli lub przeglądzie – poprzez służby konserwacyjne Spółdzielni – wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 7. Prowadzenie kontroli zabezpieczenia p/poż budynków oraz niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych usterek i braków w wyposażeniu i urządzeń.
 8. Przygotowywanie informacji o potrzebach remontowych i koniecznych pracach konserwacyjnych w poszczególnych nieruchomościach – dotyczy zakresu rzeczowego i wyceny wartości prac.
 9. Analiza kosztów remontów i konserwacji oraz wybór najbardziej efektywnych form ich prowadzenia.
 10. Sprawowanie nadzoru technicznego na wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi.
 11. Dokonywanie odbioru drobnych robót remontowych, konserwacyjnych.
 12. Wykonywanie przeglądów budynków lub ich elementów w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad i usterek.
 13. Przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń interwencji od mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków.
 14. Zapewnienie należytego stanu technicznego budynków, pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie wszystkich obiektów. Szczególnemu nadzorowi podlegają węzły cieplne, kotłownie gazowe,  hydrofornie.
 1. Organizowanie wykonania niezbędnych robót w mieszkaniach zwolnionych do dyspozycji Spółdzielni celem przygotowania ich do zasiedlenia.
 2. Przygotowywanie danych do planów rzeczowo-finansowych oraz do sprawozdań i informacji o realizacji planów rzeczowo-finansowych w zakresie GZM.
 3. Składanie wniosków na posiedzenia Zarządu w sprawach objętych zakresem czynności.
 4. Załatwianie całości korespondencji dot. bieżącej obsługi członków Spółdzielni w zakresie objętych zakresem czynności.
 5. Koordynacja prac budowlano-instalacyjnych.
 6. Opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących swojego stanowiska dla potrzeb Zarządu, Rady Nadzorczej i GUS.
 7. Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 8. Nadzór nad powierzonym mieniem Spółdzielni.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez Zarząd Spółdzielni.

Odpowiedzialność:

 1. Zakres odpowiedzialności wynika bezpośrednio z zakresu czynności.
 2. Odpowiada materialnie za wykonane decyzje, które naraziłyby Spółdzielnię na straty.