1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel.12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Remont elewacji południowej i wschodniej  budynku przy ul. Strzelców 14 w Krakowie, polegający na odglonieniu i malowaniu elewacji.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.