Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający :  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

    30-073 Kraków ,ul. Reymonta 42.

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac wymiany instalacji wody zimnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Armii Krajowej 7 zgodnie z projektem wykonawczym pn. Przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie opracowanym przez mgr inż. Damiana Niziołek – marzec 2024.

 3. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 08.07.2024 roku.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy.

 5. Miejsce i termin składania ofert: biuro SMPN, 30-073 Kraków

ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30.07.2024 roku (wtorek) do godz.12.00.

 6. Termin wpłacania wadium –do 29.07.2024roku (poniedziałek).

Wysokość wadium: 20 000,00zł –dwadzieścia tysięcy złotych

Wpłata wadium –wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 7. Planowany termin realizacji zamówienia:

01.09.2024 roku do 30.06.2025 roku.

 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: biuro SMPN, Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 31.07.2024 roku.W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub ograniczenia zakresu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia    05.07.2024roku