Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

 

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (elewacja północna) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 44 w Krakowie.

 

  1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

 

Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

 

  1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

Przedmiar robót wykonać we własnym zakresie.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 23.05.2018 roku do godz. 10:00.

 

  1. Termin wpłacania wadium: do 21 maja 2018 roku.

Wysokość wadium: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 

  1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018 roku.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 24.05.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

 

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Odpłatność za materiały przetargowe: 30,00zł (w tym podatek vat).

 

 

Kraków, dnia  24.04.2018roku.