1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 tel. 12 636 76 00.
  2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany lokalnej kotłowni gazowej na cele ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę (zaprojektuj i wykonaj). Kotłownia położona jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 lokale mieszkalne) przy ul. Gen. Wieniawy Długoszowskiego 10 w Krakowie.
  3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
  4. Sposób wyliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy za wykonanie prac projektowych oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wymiany urządzeń kotłowni i dostosowanie pomieszczenia, uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.
  5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków ul. Reymonta 42- sekretariat w terminie do 29.04.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zmawiającego w zamkniętych kopertach.
  6. Termin wpłacania wadium – do 28 kwietnia 2021 roku. Wysokość wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  7. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 08.04.2021 roku.