Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że na mocy artykułu 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568) wprowadzone zostały nowe terminy zebrań dla spółdzielni mieszkaniowych.

Przywołany artykuł mówi, że w sytuacji, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej przypada na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, to data Walnego Zgromadzenia ulega przesunięciu o 6 tygodni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.

 

Równocześnie informujemy, że na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku (Dz.U. z 23.06.2020 roku) o dopłatach (…) oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzony został przepis art. 90a wskazujący, że kadencja  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia, które winno się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.